Česko plánuje v nejbližších letech masivní investice do rozvoje železniční infrastruktury

19. 4. 2020

Železniční doprava v posledních letech překonává jeden rekord za druhým a těší se rostoucí podpoře veřejnosti. Stále více lidí totiž mění automobily za bezstarostnou jízdu v pohodlí vlaku. Abychom tento trend dokázali dlouhodobě udržet, musíme investovat do železniční infrastruktury. A právě financování železniční infrastruktury bude jedním z témat letošního ročníku Železniční konference Pardubice. V této souvislosti Vám přinášíme přehled projektů, které zlepší dopravní obslužnost celého Pardubického kraje. Vybrali jsme proto projekty, které by měly být realizovány v následujících deseti letech.

Schéma vybraných stavbách železniční infrastruktury v Pardubickém kraji

Zdroj: Správa železnic, 2020

Místopředseda Správní rady Správy železnic a organizátor Železniční konference Pardubice Martin Kolovratník chce, aby česká železnice byla moderní, rychlá a komfortní. „Při plánování proto musíme být odvážní a nebát se. Bohužel často čtu „zaručené zprávy“, které se v drtivé většině nezakládají na pravdě. Vyžádal jsem si proto aktuální informace a rád se s Vámi o ně podělím. V našem kraji nás čeká 28 železničních projektů, které se od sebe samozřejmě liší svou významností a předpokládanými náklady,“ uvádí.

Mezi nejvýznamnější investiční akce patří modernizace železničního uzlu Pardubice. Stavební práce v tomto případě začnou už v srpnu letošního roku a trvat by měly do října 2024. 

 

E-01 Modernizace železničního uzlu Pardubice

Cílem stavby je modernizace celého železničního uzlu Pardubice pro potřeby osobní a nákladní dopravy. Předmětem projektu je zejména zvýšení traťové rychlosti průjezdu na 160 km/h, výstavba nového ostrovního nástupiště č. 5, modernizace stávajících nástupišť včetně zajištění nových bezbariérových přístupů, vybudování nové přístupové lávky přes železniční stanici a zlepšení podmínek pro průjezd nákladních vlaků o délce 740 m. Dále je navržena komplexní modernizace zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. Navržené řešení umožní výhledově nové bezúvraťové propojení s tratí Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem.

Aktuální stav: Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a byla podána žádost o stavební povolení. Připravuje se vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby.

Předpoklad realizace: 08/2020 - 10/2024
Předpokládané náklady: 4,05 mld. Kč
 

 

E-02 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Cílem stavby je modernizace průjezdu železničním uzlem Česká Třebová pro potřeby osobní i nákladní dopravy. Předmětem projektu je zejména dosažení vyšší rychlosti vlaků, rekonstrukce nástupišť, prodloužení podchodu pod celou stanicí a rekonstrukce trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V neposlední řadě stavba sníží negativní vlivy z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatele v okolí trati.

Aktuální stav: V současné době probíhá schvalování záměru projektu a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Předpoklad realizace: 07/2023 - 07/2029

Předpokládané náklady: 10,40 mld. Kč


E-03 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň

Náplň stavby vychází z aktualizace schválené studie proveditelnosti. Ta obsahuje novostavbu trati, která prochází dvojicí tunelů (Hemže – 1160 m a Oucmanice – 4985 m), zkracuje stávající trasu o 2,4 km a počítá s maximální rychlostí 160 km/h. Současně zachovává stávající trať. Propojení původní a nové trati se na obou koncích (v Chocni a Ústí nad Orlicí) předpokládá pomocí mimoúrovňových rozpletů kolejí.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu a doprovodné technické dokumentace. V rámci této zakázky bude prověřeno i zavedení rychlosti 200 km/h.
Předpoklad realizace: 09/2028 - 12/2031

Předpokládané náklady : 14,93 mld. Kč


 

E-04 Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC

Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dotčeného traťového úseku, který v uplynulých dekádách neprošel žádnou zásadní modernizací. Předmětem projektu je zejména výměna železničního svršku, rekonstrukce trakčního vedení, výstavba vnějších nástupišť a podchodu ve stanici Brandýs nad Orlicí a zřízení odbočky v lokalitě Bezpráví, kde dojde také ke zrušení stejnojmenné zastávky.

Aktuální stav: V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklad realizace: 11/2020 - 03/2023

Předpokládané náklady: 3,00 mld. Kč

 

E-05 Choceň – Uhersko, BC

Hlavním cílem stavby je komplexní rekonstrukce celého úseku, jehož předešlá modernizace proběhla v roce 1996 s uplatněním tehdy dostupných technologií a materiálů. Předmětem stavby je zejména výměna železničního svršku v délce 15,5 km, sanace železničního spodku v nevyhovujících úsecích, zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště ve stanici Zámrsk, rekonstrukce zastávek a přejezdů a úprava staničních zabezpečovacích zařízení. Stavba je navrhována s předpokladem zavedení traťové rychlosti 200 km/h.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. Z důvodu projektování na rychlost 200 km/h v současné době probíhá veřejná zakázka na zpracování podrobného geotechnického průzkumu.

Předpoklad realizace: 11/2022 - 04/2025

Předpokládané náklady: 2,77 mld. Kč


  E-07 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
Účelem této stavby je rekonstrukce stávající a vybudování nové druhé koleje v celém úseku s cílem dosažení traťové rychlosti 160 km/h a zvýšení kapacity dráhy. Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem bude vybudováno jedno vnější a jazykové nástupiště a jedno ostrovní nástupiště přístupné podchodem. Rekonstrukcí projde zastávka Pardubice-Semtín a vybuduje se nová zastávka Stéblová obec, která zkrátí docházkovou vzdálenost na vlak. V rámci stavby bude rekonstruován a zdvoukolejněn most přes Labe.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklad realizace: 01/2021 - 12/2023

Předpokládané náklady: 2,18 mld. Kč

 

E-08 Rekonstrukce žst. Letohrad

Cílem stavby je celková rekonstrukce stanice Letohrad, která přinese zvýšení traťové rychlosti a zlepšení podmínek pro cestující. Předmětem stavby je zejména rekonstrukce kolejiště a výstavba nového ostrovního nástupiště, přístupného podchodem se schodišti a výtahy. Podchod bude prodloužen na druhou stranu kolejiště, kde bude vybudováno parkoviště pro cestující.

Aktuální stav: Stavební práce probíhají dle harmonogramu, v současné době (březen 2020) probíhá příprava na nepřetržitou výluku v termínu 29. 2. - 21. 4. 2020.
Termín dokončení: 07/2020

Náklady stavby: 1,01 mld. Kč

 
E-10 Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha
Předmětem stavby je náhrada stávajícího pětikolejného přejezdu ve stanici Uhersko novým nadjezdem, který je navržen jako spojitý prefabrikovaný trámový most tvořený 9 poli o celkové délce 295 m, který kromě samotné železniční trati překoná i inundanční území říčky Loučné. V rámci stavby bude rovněž zajištěn bezbariérový přístup na nástupiště a bude zrušen nedaleký přejezd P4896 na polní cestě.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 07/2022 - 08/2024

Předpokládané náklady: 523 mil. Kč

 
E-11 Výstavba TNS Stéblová

Předmětem stavby je výstavba nové trakční napájecí stanice, která bude technologicky a stavebně připravená na přechod na střídavou trakci. Je určena pro napájení trakčního vedení na budoucí plně dvoukolejné trati Hradec Králové – Pardubice a k podpoře trakčního napájení železničního uzlu Pardubice.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklad realizace: 07/2020 - 03/2022

Předpokládané náklady: 300 mil. Kč


E-12 Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice

Předmětem stavby je zejména náhrada stávajícího atypického zabezpečovacího zařízení a dálkového řízení, které bylo instalováno v 80. letech v rámci výstavby cementárny Prachovice. Dále bude částečně rekonstruován železniční svršek v úseku Přelouč - Choltice, nástupiště v Cholticích bude přesunuto k železničnímu přejezdu, v Heřmanově Městci budou zřízena dvě vnější nástupiště v návaznosti na městskou investici autobusového terminálu a v Prachovicích bude zredukováno kolejiště osobní stanice na jednu kusou kolej s novým nástupištěm.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu

Předpoklad realizace: 01/2022 - 02/2023

Předpokládané náklady: 530 mil. Kč


 
E-13 Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 
Cílem stavby je odstranění příčin deformací zemního tělesa na trati Brno – Česká Třebová v okolí zastávky Hradec nad Svitavou. Bude napraven nevyhovující stav zařízení a staveb, které byly těmito deformacemi přetvořeny či poškozeny a zajistí se odtok povrchové a podzemní vody z oblasti postižené deformacemi do míst, v nichž nedojde k ovlivnění dráhy.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 06/2021 - 12/2021

Předpokládané náklady: 259 mil. Kč


E-14 DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová

Hlavním cílem stavby je zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) v předmětném úseku. To je podmíněno zajištěním mimoúrovňových nebo zabezpečených přístupů na nástupiště, která na této trati nejsou v řadě případů zřízena. Součástí stavby je tedy odstranění úrovňového přístupu na nástupiště přes hlavní koleje v železničních stanicích Letovice a Březová nad Svitavou. Bude také vybudována nová zastávka Březová nad Svitavou město a zřízena nová odbočka Banín. Ve stanici Březová nad Svitavou a v obci Moravská Chrastová dojde ke zrušení přejezdů a jejich nahrazení nadjezdem.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 07/2027 - 09/2029

Předpokládané náklady: 4,04 mld. Kč


E-15 Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová

Cílem stavby je rekonstrukce areálu Hasičského záchranného sboru Správy železnic, který využívá Jednotka požární ochrany Česká Třebová. Stavebními úpravami projdou dvě budovy, přístřešek pro osobní vozidla, zpevněné plochy s příjezdovou komunikací a stávající oplocení areálu. Dále se vybuduje nová přípojka vody.
Z důvodu nemožnosti získání územního rozhodnutí (nemožnost projednání přeložky VVN ČEZ Distribuce) byla příprava stavby pozastavena.

Aktuální stav: Probíhá výběr nové vhodné lokality.

Předpoklad realizace: není stanoven

 Předpokládané náklady: 182 mil. Kč


E-18 ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov

Předmětem stavby je instalace evropského železničního zabezpečovacího systému ETCS Level 2 na trati v předmětném úseku.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.
Předpoklad realizace: 12/2021 - 02/2023

Předpokládané náklady: nejsou stanoveny


 
 E-19 GSM-R Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř

Stavba řeší vybudování digitálního rádiového systému GSM-R (Global system for Mobile communication – Railway) v úseku Pardubice – Jaroměř. Jde o obdobu veřejné mobilní sítě se speciálními požadavky na kvalitu, spolehlivost a dosažitelnost rádiového spojení podle mezinárodních železničních specifikací.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Předpoklad realizace: 01/2021 - 03/2022

Předpokládané náklady: 224 mil. Kč


 
E-20 Multifunkční hala diagnostických vozidel TÚDC SŽDC Pardubice
Předmětem stavby je náhrada tzv. Rakouské haly novou multifunkční halou pro účely deponování a kalibrace diagnostických drážních vozidel Správy železnic.

Aktuální stav: V současné době probíhá schvalování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 07/2022 - 07/2023

Předpokládané náklady: 398 mil. Kč


E-21 Rekonstrukce žst. Opatov

Cílem stavby je přestavba stanice Opatov za účelem zajištění bezbariérového přístupu. Projekt zahrnuje zejména rekonstrukci nástupišť a výstavbu podchodu. V jeho rámci se bude řešit také příprava přepnutí na střídavou trakční soustavu a prověří se možnost odstranění propadů rychlosti v obloucích před a za stanicí.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu. Ten bude řešen ve dvou variantách, a to zachování plnohodnotné železniční stanice nebo nahrazení stanice odbočkou.

Předpoklad realizace: 07/2025 - 12/2028

Předpokládané náklady: 1,26 mld. Kč


E-24 ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové

Předmětem stavby je instalace systému ETCS Level 2 včetně DOZ v úseku Pardubice - Hradec Králové.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí.

Předpoklad realizace: není stanoven - 04/2024

Předpokládané náklady: nejsou stanoveny


H-04 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň
Hlavním cílem stavby je zdvoukolejnění tohoto úseku. To umožní zvýšení kapacity trati, která je alternativní trasou pro I. tranzitní železniční koridor. Kromě výstavby druhé koleje je předmětem projektu zejména rekonstrukce stanic Borohrádek, Čermná nad Orlicí a Újezd nad Orlicí, výstavba nové zastávky v blízkosti Čermné nad Orlicí a zrušení pěti železničních přejezdů, které budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením nebo náhradní komunikací.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí.

Předpoklad realizace: 05/2025 - 04/2028

Předpokládané náklady: 4,05 mld. Kč


H-18 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)

Cílem stavby je rekonstrukce stávající a vybudování nové druhé koleje v celém úseku s cílem dosažení traťové rychlosti 160 km/h. Kromě zdvoukolejnění je předmětem stavby zejména rekonstrukce stanice Opatovice nad Labem-Pohřebačka, kde budou odstraněna stávající nástupiště. Náhradou za ně dojde k vybudování nové zastávky Březhrad.

Aktuální stav: Stavba vznikla rozdělením původně připravované celkové modernizace úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové. Její příprava je v současné době zastavena do doby ujasnění koncepce křížení pozemních komunikací (Honkova, Kuklenská, Bezručova) s magistrátem Hradce Králové.

Předpoklad realizace: 08/2022 - 09/2024

Předpokládané náklady: 1,17 mld. Kč


M-14 ETCS Přerov – Česká Třebová

Jedná se o stavbu evropského železničního zabezpečovacího systému ETCS Level 2 v předmětném traťovém úseku.

Aktuální stav: V současné době (leden 2020) pokračují práce na schvalování realizační dokumentace a výstavba základnových stanic GSM-R. Probíhají výluky v úseku Zábřeh n. M. - Olomouc.

Termín dokončení: 10/2020

Náklady stavby: 426 mil. Kč


ON-04 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice

Předmětem stavby je celková rekonstrukce památkově chráněného objektu osobního nádraží, mimo výškovou administrativní část. Hlavním cílem je rekonstrukce stavebních konstrukcí, obvodového pláště, střechy a celého interiéru včetně oživení stávajících nevyužitých prostor. Modernizací za účelem zvýšení komfortu projdou také prostory pro cestující. Rekonstruované části interiéru budou v co největší míře uvedeny do původního historického stavu, ale zároveň budou odpovídat budoucímu využití objektu.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí.

Předpoklad realizace: 06/2022 - 06/2025

Předpokládané náklady: 1,73 mld. Kč


ON-10 Pardubice ON - rekonstrukce administrativní budovy

Předmětem projektu je celková rekonstrukce památkově chráněného objektu výškové administrativní budovy. Jedná se o změnu náplně využití se zásahy do nosných konstrukcí objektu. Cílem stavby je vznik školicího střediska, které bude zajišťovat kurzy a školení včetně možnosti krátkodobého i dlouhodobého ubytování a stravování pro zaměstnance SŽDC.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 11/2020 - 06/2022

Předpokládané náklady: nejsou stanoveny


ON-36 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad

Předmětem stavby je celková rekonstrukce objektu osobního nádraží. Nejzásadnější zásah spočívá v izolaci proti vlhkosti, sanaci stropních konstrukcí, poté v rekonstrukci fasády a střechy včetně zateplení. Dále dojde k instalaci nových dveří a oken a v neposlední řadě nových rozvodů. Modernizací projde zázemí pro cestující, díky vytvoření komerčních prostor budou moci využívat vybrané služby přímo na nádraží.

Aktuální stav: V současné době probíhá zpracování záměru projektu.

Předpoklad realizace: 09/2021 - 09/2022

Předpokládané náklady: 32 mil. Kč


ON-62 Rekonstrukce ON Přelouč

Předmětem projektu je celková rekonstrukce výpravní budovy v Přelouči. Náplní stavby bude zejména rekonstrukce krovů a střechy, zateplení objektu, dále úpravy veřejně přístupných prostor, peronního přístřešku a zpevněných ploch. Dojde ke zřízení dodatečné hydroizolace a protihlukové stěny a k odstranění nevyužívané jednopodlažní přístavby.

Aktuální stav: V současné době se připravuje veřejná zakázka na zpracovatele záměru projektu.

Předpoklad realizace: 12/2021 - 09/2022

Předpokládané náklady: 30 mil. Kč

 

ON-90 Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách
Předmětem stavby je celková rekonstrukce výpravní budovy. Náplní stavby je především izolace proti vlhkosti, rekonstrukce vnitřních rozvodů, fasády včetně zateplení a prostor pro cestující, včetně rekonstrukce veřejných WC.

Aktuální stav: V současné době se připravuje veřejná zakázka na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklad realizace: 04/2021 - 06/2022

Předpokládané náklady: 18 mil. Kč


 

ON-91: Rekonstrukce výpravní budovy Svitavy

Předmětem stavby je celková rekonstrukce výpravní budovy. Náplní stavby je především izolace proti vlhkosti, rekonstrukce vnitřních rozvodů, fasády a prostor pro cestující, včetně vestavby nových veřejných WC. Stávající objekt veřejných WC bude zdemolován.

Aktuální stav: V současné době se připravuje veřejná zakázka na zhotovitele záměru projektu.
Předpoklad realizace: 03/2022 - 05/2023

Předpokládané náklady: 27 mil. Kč


ON-96 Rekonstrukce výpravní budovy Brandýs nad Orlicí

Předmětem stavby je celková rekonstrukce původní výpravní budovy, kde projdou obnovou jak všechny služební a komerční prostory, tak prostory pro veřejnost, včetně zřízení nových WC. V rámci stavby bude také provedena demolice stávající dřevěné čekárny a přilehlé budovy, na uvolněném prostoru bude zřízeno parkoviště P+R.

Aktuální stav: V současné době se připravuje veřejná zakázka na zpracovatele záměru projektu.

Předpoklad realizace: 09/2022 - 02/2024

Předpokládané náklady

: 42 mil. Kč